ชื่อ - นามสกุล :นางสุภาวดี บินทุรันท์
ตำแหน่ง :กรรมการ
หน้าที่หลัก :กรรมการ
ที่อยู่ :ศูนย์บริการออทิสคิกจังหวัดศรีสะเกษ
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ